RAMADA TEAM JUNIORZY SKŁAD 2017/2018

J U L I A   A R C I S Z
Z U Z A N N A   B A R Y C K A

O L I W I A   C H U D Y

O L I W I A   C U R L O K

A N N A   C Z A J K O W S K A

J A G O D A   D Ą B R O W S K A

O M I N I K A   D O L N A 

H A N N A   D O R A

H A N N A   G A J E W S K A 

J U L I A   G Ó R K A


H A N N A   G R Z E S Z E K

W I K T O R I A   H A C Z K I E W I C Z

Z O F I A   H U M I N I A K

A L E K S A N D R A   J Ó Z E F Ó W

A M E L I A   L E C H O W I C Z

M A J A   K A C Z M A R C Z Y K   

K A T A R Z Y N A   O S T R O W S K A 

K A R O L I N A   S K O R U P A

Z O F I A   S Z P R Y N G I E L

A N N A   Z A D O R S K A 

O L I W I A   Z I Ę B A 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW